SeqGAN: Sequence Generative Adversarial Nets with Policy Gradient.

Venue

AAAI, pp. 2852–2858

Publication Year

2017

Authors

  • Lantao Yu
  • Weinan Zhang
  • Jun Wang
  • Yong Yu