Deep Residual Learning for Image Recognition

Venue

Publication Year

Authors

  • Kaiming He
  • Xiangyu Zhang
  • Shaoqing Ren
  • Jian Sun