Deep Residual Learning for Image Recognition

Venue

arXiv preprint arXiv:1512.03385, vol.

Publication Year

2015

Authors

  • Kaiming He
  • Xiangyu Zhang
  • Shaoqing Ren
  • Jian Sun